FMCG

Koszyk najtańszych produktów spożywczych podrożał o 9% w ciągu roku

Koszyk najtańszych produktów spożywczych podrożał o 9% w ciągu roku
Inflacja, która według GUS przekroczyła w marcu 3% oraz systematycznie rosnące ceny żywności w sklepach internetowych to czynniki, które wpłynęły na wzrost cen grupy najtańszych produktów. Z Badania i Raportu Koszyk Zakupowy® autorstwa ASM Sales Force Agency wynika też, że wartość koszyka w kanale e-grocery wzrosła w skali roku o 7,5%, co oznacza, że Polacy coraz częściej kupują żywność przez

Informacja prasowa Warszawa, 19 kwietnia 2021

Koszyk najtańszych produktów spożywczych podrożał o 9% w ciągu roku

Inflacja, która według GUS przekroczyła w marcu 3% oraz systematycznie rosnące ceny żywności w sklepach internetowych to czynniki, które wpłynęły na wzrost cen grupy najtańszych produktów. Wartość koszyka w kanale e-grocery wzrosła w skali roku o 7,5%, co oznacza, że Polacy coraz częściej kupują żywność przez Internet. Z Badania i Raportu Koszyk Zakupowy® autorstwa ASM Sales Force Agency wynika też, że sieci handlowe działające w Polsce prowadzą bardzo aktywną politykę cenową. Średnia cena koszyka zakupowego spadła bowiem w marcu 2021 o 2% wobec 2020 r.

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że inflacja po 2,4% w lutym, w marcu podskoczyła do 3,2%. Zdaniem ekonomistów z największych polskich banków nie był to jednorazowy wzrost. Inflacja na podobnym poziomie utrzyma się w kolejnych miesiącach, także za sprawą coraz droższej żywności. Z danych zebranych przez ASM Sales Force Agency wynika, że najbardziej w skali roku wzrosły ceny żywności w sklepach internetowych. W marcu za ten sam zestaw produktów w kanale e-grocery trzeba było zapłacić o 18,98 zł więcej, co oznacza wzrost o 7,53%. Ceny wzrosły także w sieciach Tesco, Selgros oraz E.Leclerc. Ogółem na 11 sklepów analizowanych w Badaniu i Raporcie Koszyk Zakupowy® w 7 ceny były niższe niż przed rokiem a w 4 wyższe. Najtańszy koszyk zakupowy w marcu 2021 odnotowano w sieci Auchan, która wróciła na pozycję lidera po tym, gdy w lutym wyprzedził go Lidl.

– Ceny ¿ywnoœci w Polsce utrzymuj¹ siê na wysokim poziomie. Z naszych analiz widaæ to bardzo dok³adnie, zarówno w ujêciu miesiêcznym – marzec do lutego jak i rocznym – I kwarta³ tego roku do I kwarta³u 2020. Takie wyniki, to odzwierciedlenie tego, co dzieje siê ze wskaŸnikiem inflacji w Polsce, który wed³ug ekonomistów utrzyma siê w kolejnych miesi¹cach w okolicach 3%. Pocieszaj¹cym jest fakt, ¿e w marcu obserwowaliœmy niewielkie, ale jednak spadki œredniej wartoœci koszyka zakupowego. Jego wartoœæ ca³oœciowo by³a ni¿sza o 0,8%. Œwiadczy to o tym, ¿e sieci handlowe skupiaj¹ siê na prowadzeniu aktywnej polityki cenowej oraz walce o uwagê i portfele klientów – komentuje wyniki najnowszego raportu Patryk Górczyñski, dyrektor zarz¹dzaj¹cy ASM Sales Force Agency.

A to już wiesz?  Koszyk najtańszych produktów spożywczych podrożał o 9% w ciągu roku

Z analizy poszczególnych grup produktów z Badania i Raportu Koszyk Zakupowy® dowiadujemy się, że w największym stopniu w skali roku podrożały napoje, słodycze, dodatki oraz używki i alkohol. Po raz kolejny najbardziej wzrosły ceny napojów. W marcu ten wzrost wyniósł 7,63% wobec 2020 r. Napoje drożały także w lutym i styczniu. Zdaniem ekspertów ASM Sales Force Agency wpływ na ten wzrost miało wprowadzenie podatku cukrowego. Największe spadki cen zanotowano w przypadku produktów sypkich, mięsa, wędlin i ryb, chemii domowej oraz kosmetyków i mrożonek (od 6 do 8%). Taniejące o 8% mięso to efekt niższego popytu na ten surowiec, powodowany z jednej strony kłopotami hodowców i producentów wywołanymi przez pandemię (zamknięte restauracje i hotele, brak eventów) ale także coraz silniejszym wśród Polaków trendem ograniczania ilości mięsa w diecie.

W ujêciu miesiêcznym w wiêkszoœci sieci objêtych badaniem (6 z 11), ceny w marcu br. by³y wy¿sze niż w lutym. W najwiêkszym stopniu uros³y w sklepach Lidl (5,03%) oraz E.Leclerc (3,94%). Najtañsze zakupy przez kilka ostatnich miesiêcy mo¿na by³o zrobiæ w sklepach Auchan. Jedynie w lutym na prowadzenie wysun¹³ siê Lidl. W marcu ponownie to Auchan obj¹³ prowadzenie, natomiast Lidl zaj¹³ pi¹t¹ lokatê.

Koszyk zakupowy złożony z najtańszych produktów kosztował w marcu 178,66 zł (więcej o 3,30 zł niż w lutym), natomiast koszyk produktów najdroższych – 336,08 zł (więcej o 0,70 zł niż w lutym). W ujęciu rocznym najtańszy koszyk podrożał o 9,17%, natomiast zestaw najdroższych produktów był w marcu br. tańszy o 2,97% niż przed rokiem.

W marcu 2021 r. najtańsze zakupy można było zrobić w kanale tradycyjnym, w którym wartość koszyka zakupowego wyniosła 227,03 zł. Zakupy w kanale hybrydowym (ta sama sieć posiadająca sklepy tradycyjne oraz internetowe) były droższe o 3,34 zł. Najdroższy w marcu 2021 r. był kanał e-grocery, gdzie na zakupy trzeba było wydać o 19% więcej niż w najtańszym kanale tradycyjnym.

A to już wiesz?  Koszyk najtańszych produktów spożywczych podrożał o 9% w ciągu roku

Ciekawe obserwacje przynosi porównanie cen w I kwartale 2021 r. wobec 2020 r. Na 11 analizowanych sieci handlowych oraz kana³u sprzeda¿y online w a¿ 8 ceny koszyka w I kwartale 2021 by³y ni¿sze ni¿ przed rokiem. W najwiêkszym stopniu ceny spad³y w sieciach Lidl (6,92%), Makro (6,58%), Auchan (2,40%) oraz E.Leclerc (1,70%). Wzrost cen zaobserwowano z kolei w 2 sieciach handlowych (Tesco i Selgros) oraz w kanale e-grocery. Najwiêkszy wzrost cen nast¹pi³ w tym ostatnim – o 5,50%.

Z danych ASM Sales Force Agency wynika, że różnice pomiędzy cenami niektórych produktów w poszczególnych sieciach handlowych przekraczają 100%. Na przykład szampon Loreal Elseve różne rodzaje 400 ml można było kupić w Lidlu za 9,99 zł, a w E.Leclerc kosztował 21,99 zł, czyli o 120% więcej. Z kolei płyn do płukania ust Listerine 500 ml w Auchan kosztował 9,99 zł, a w Makro 20,16 zł – różnica wyniosła 102%.

Zgodnie z przyjętą metodologią, w Badaniu i Raporcie Koszyk Zakupowy® przeanalizowano ceny przykładowego koszyka zakupowego, w którym znalazły się najpopularniejsze artykuły FMCG z podstawowych kategorii (tj. nabiał, mięso i wędliny, napoje, słodycze, alkohole, chemia domowa, kosmetyki i inne). ASM Sales Force Agency bada ceny tych samych 40 produktów w 11 sieciach handlowych zarówno w sklepach tradycyjnych jak i w kanale e-commerce.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy